Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE 
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste. 

1 REKISTERINPITÄJÄ
Raahen JHL 055 ry:n jäsenrekisteri
Verkkosivut: https://raahe55.jhlyhdistys.fi
Osoite: Brahenkatu 2, 92100 Raahe

2 REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Nimi: Sari Kellola, puheenjohtaja
Puh. 0405039703
sähköposti: sari.kellola@raahe.fi

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. 
Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta, yhteyshenkilöitä ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota listauksia ja tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Toiminnantarkastajalla on oikeus varmistaa toiminnantarkastuksen listauksista, että virkistys-, koulutus-, kokous- ja muut jäsenten hyväksi käytetyt rahat ovat menneet yhdistyksemme jäsenille. 
Tietosuojaseloste on tallennettu kotisivuille. 

4 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen
täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
•     Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, työnantaja, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
•     Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
matka-asioiden hoitamiseen tarvittavat tiedot säilytetään toiminnantarkastukseen sekä tietojen arkistointivelvollisuuden ajan. 

5 REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön
ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Perusjäsenyystiedot saadaan JHL:n jäsenrekisteristä.

6 TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO EU:n tai ETA:n ULKOPUOLELLE
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU
alueen tai ETA:n ulkopuolelle. 
Jäsenen itsensä lisäksi hänen jäsenasioitaan voi hoitaa vain JHL:n luottamusmies 

7 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERUSTEET
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.
Jäsenten tietoja sisältävät dokumentit tulee säilyttää lukollisessa kaapissa tai laatikossa tai ne on tallennettu suojattuun tai lukitussa paikassa säilytettävään tietokoneeseen, josta tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Käsiteltäessä jäsentietoja, toimihenkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Raahen JHL 055 ry huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 TARKASTUSOIKEUS
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa
sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti
asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9 REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 
Toimintamenettely
Paikallisyhdistys ohjaa henkilön aluetoimistoon tai keskustoimistoon tunnistautumista ja virallista pyyntöä varten
Aluetoimisto / Keskustoimisto: Pyyntö kirjataan viralliseen pyyntölomakkeeseen, esim. tietopyynnön, poiston tai käsittelyn rajoittamisen osalta henkilö voi valita tietojoukkoja joita voi pyytää käsiteltävän (esim. jäsenmaksutiedot, kurssitiedot, edunvalvontaan liittyvät tapaukset ja yhteydenotot). 
Pyyntö välitetään JHL:n tietosuojavastaavalle.